Działania

„Drogi zaufania" to program ochrony życia i zdrowia ludzi na drogach krajowych, realizowany od 2007 roku przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.
Od 2010 roku realizacja programu współfinansowana jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.
Celem strategicznym programu jest radykalne zmniejszenie liczby śmiertelnych ofiar wypadków na drogach krajowych.

Działania informacyjno-edukacyjne w latach 2012-2013 są skupione wokół idei "dostosowanie warunków drogowych do potrzeb kierowców".
Celem prowadzonych działań informacyjno-edukacyjnych będzie zrozumienie przez użytkownika drogi zastosowanych lub stosowanych na niej rozwiązań.
Grupami celowymi w działaniach programu Drogi zaufania są: grupa -15+ oraz grupa najwyższego ryzyka w wypadkach drogowych tj. wszyscy w wieku od 18 do 30 lat.
Cztery obszary bezpieczeństwa
Wiedza o ograniczeniach wynikających z budowy, konstrukcji drogi przekłada się bowiem w konsekwencji na zrozumienie, że szeroko pojęta inżynieria jest aż i zarazem tylko w jednej czwartej odpowiedzialna za bezpieczeństwo na drodze. Jednakże świadomość ograniczeń pozwala kierowcom i niechronionym uczestnikom drogi na oswojenie się z sytuacją na drodze, poznanie roli każdego z czterech różnych obszarów (tzw 4 E) istotnych w poprawie bezpieczeństwa (inżynierii - engineering, kontroli - enforcement, ratownictwa - emergency, edukacji - education).
Zaufaj znakom
Przedmiotem komunikacji będzie więc przede wszystkim korzystanie z nowych rozwiązań infrastrukturalnych i budowanie zaufania do oznakowania dróg. Ze statystyk policyjnych wynika bowiem, że głównymi przyczynami wypadków są: niedostosowanie prędkości do warunków ruchu, dwie najważniejsze przyczyny wypadków drogowych w Polsce stanowią niebezpieczne zachowania kierowców takie np. jak: nieprzestrzeganie pierwszeństwa przejazdu oraz nieprawidłowe wyprzedzanie.
Baza dobrych praktyk
Duży wpływ na te kategorie wypadków mają stosowane rozwiązania infrastrukturalne. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych w ramach realizuje wiele przebudów dróg krajowych, które mają ułatwić sprawne wykonywanie takich manewrów, jak włączanie się do ruchu czy wyprzedzanie. Korzystając z bazy dobrych praktyk, zwłaszcza z doświadczeń skandynawskich zintegrowanych programów BRD, wdraża też nowe systemy oznakowania i testuje innowacyjne modele zarządzania ruchem. W ramach brd realizowanego w zakresie inżynierii będzie następowała dalsza poprawa infrastruktury drogowej, m.in. poprzez usuwanie miejsc niebezpiecznych, uspokajanie ruchu, systemy zarządzania ruchem drogowym.
Wiedza i akceptacja
Warunkiem jednak ich skuteczności jest podniesienie wiedzy użytkowników dróg na temat tych rozwiązań, a także zdobycie społecznej akceptacji dla nich. Tymczasem, jak wskazuje analiza obserwatoriów BRD, kierowcy nie są zorientowani w zasadach funkcjonowania systemu 2+1, włączania się do ruchu wg zasady "zamka błyskawicznego" czy korzystania z rond turbinowych. Nie mają też wiedzy, że drogi projektuje się dla określonej prędkości, a zatem znak ustawiony na jej poboczu jest wynikiem analiz i przemyślanej decyzji, nie wynika zaś z przypadkowej decyzji administracyjnej. Brak tej wiedzy przekłada się na brak zaufania do oznakowania dróg i w konsekwencji - nie stosowania się do niego.
Opanowanie ryzyka
Dlatego rolą komunikacji racjonalnej, która będzie prowadzona w latach 2012-2013 jest podnoszenie wiedzy i umiejętności uczestnictwa w ruchu drogowym, a także uświadamianie ryzyka.
Komunikacja racjonalna będzie więc prowadzona w taki sposób, by:
• przekaz aktywizował odbiorcę - kierował jego uwagę na własną wiedzę, umiejętności oraz przyzwyczajenia, na obsługiwany pojazd oraz zdarzenia, które zachodzą w ruchu drogowym;
• przekaz angażował odbiorcę - wymagał od odbiorcy interakcji, zaciekawiał i wymagał dokonania pewnych czynności;
• przekaz inspirował odbiorcę - poprzez serię pytań i informacji zwrotnych powinien zachęcać odbiorcę do poznawania siebie, określania swoich celów, a także prowokować w nim refleksję nad własnymi doświadczeniami.

Wszystkie działania będą podkreślały, że inżynieria jest jednym z czterech obszarów, a podejmowane zagadnienia brd będą odnosiły się do założeń Narodowego Programu Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

 

 

www.drogizaufania.pl, projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską,
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.